دانلود نمونه پیشنهاد برای معلمان در فرم های ارزشیابی به منظور کسب امتیاز در فرم های 120امتیازی

دانلود نمونه پیشنهاد برای معلمان در فرم های ارزشیابی به منظور کسب امتیاز در فرم های 120امتیازی

دانلود نمونه پیشنهاد برای معلمان در فرم های ارزشیابی به منظور کسب امتیاز در فرم های 120امتیازی

نمونه پیشنهاد برای معلمان در فرم های ارزشیابی به منظور کسب امتیاز در فرم های 120 امتیازی در 3 صفحه برای معلمان مدارس تهیه شده است.

در فرم های ارزشیابی تهیه شده توسط تیم درسباز 3 پیشنهاد ارائه شده است که به ترتیب زیر می باشند

- ارائه پیشنهاد با موضوع پیشگیری از اعتیاد دانش آموزان به مواد مخدر - 6 پیشنهاد

- ارائه پیشنهاد با موضوع پیشگیری از اعتیاد دانش اموزان به بازیهای کامپیوتری - 9 پیشنهاد

- ارائه پیشنهاد با موضوع پیشگیری ازافت تحصیلی و ایجاد رغبت و عالقه در دانش آموزان برای انجام تکالیف در منزل - 9 پیشنهاد


دسته بندی: پروژه

تعداد صفحات: 3

قیمت: 2300

تهیه و تنظیم: صالح عبادی لمر

مناسب و کاربردی برای معلمان مدارس به منظور تکیمل فرم های ارزشیابی


خرید آنلاین