دانلود پروژه بررسی برنامه های عمرانی قبل از انقلاب اسلامی

دانلود پروژه بررسی برنامه های عمرانی قبل از انقلاب اسلامی

دانلود پروژه بررسی برنامه های عمرانی قبل از انقلاب اسلامی

پروژه بررسی برنامه های عمرانی قبل از انقلاب اسلامی در قالب پاورپوینت و شامل 26 اسلاید برای ارائه در سمینارهای کلاسی تهیه شده است.

پروژه حاضر برای سمینار کلاسی درس برنامه ریزی منطقه ای در شهرسازی آماده شده است.

در پروژه حاضر به موارد زیر پرداخته می شود:

- شروع برنامه ریزی در ایران

- پیدایش برنامه ریزی در ایران

- سال 1316 تا 1317

- برنامه هفت سال اول عمرانی 1327 تا 1334

- برنامه هفت سال اول عمرانی 1320- 1334

- برنامه اول عمرانی 1320- 1334

هدف های قانون برنامه اول توسعه

- هدف های قانون برنامه توسعه اول

- برنامه هفت ساله دوم عمرانی 1334 تا 1341

- هدف های برنامه دوم عمرانی 1334 تا 1341

- هدف های محقق شده برنامه دوم

- برنامه 5 سال سوم عمرانی 1341 تا 1346

- سال چهارم عمرانی برنامه 5 سال 1347 تا 1351

- هدف های برنامه چهارم

- برنامه 5 سال ششم عمرانی از 1357 تا 1361

- هدف های برنامه ششم

- الگو برنامه های اول تا ششم قبل از انقلاب

- مروری بر برنامه های عمرانی پیش از انقلاب

- منابع

- پایان

دسته بندی: پروژه

تعداد اسلاید: 26

قیمت: 5300

مناسب و کاربردی برای دانشجویان رشته های معماری و عمران

پروژه بررسی برنامه های عمرانی قبل از انقلاب اسلامی در قالب پاورپوینت و شامل 26 اسلاید برای ارائه در سمینارهای کلاسی تهیه شده است.

پروژه حاضر برای سمینار کلاسی درس برنامه ریزی منطقه ای در شهرسازی آماده شده است.

در پروژه حاضر به موارد زیر پرداخته می شود:

- شروع برنامه ریزی در ایران

- پیدایش برنامه ریزی در ایران

- سال 1316 تا 1317

- برنامه هفت سال اول عمرانی 1327 تا 1334

- برنامه هفت سال اول عمرانی 1320- 1334

- برنامه اول عمرانی 1320- 1334

هدف های قانون برنامه اول توسعه

- هدف های قانون برنامه توسعه اول

- برنامه هفت ساله دوم عمرانی 1334 تا 1341

- هدف های برنامه دوم عمرانی 1334 تا 1341

- هدف های محقق شده برنامه دوم

- برنامه 5 سال سوم عمرانی 1341 تا 1346

- سال چهارم عمرانی برنامه 5 سال 1347 تا 1351

- هدف های برنامه چهارم

- برنامه 5 سال ششم عمرانی از 1357 تا 1361

- هدف های برنامه ششم

- الگو برنامه های اول تا ششم قبل از انقلاب

- مروری بر برنامه های عمرانی پیش از انقلاب

- منابع

- پایان

دسته بندی: پروژه

تعداد اسلاید: 26

قیمت: 5300

مناسب و کاربردی برای دانشجویان رشته های معماری و عمران

پروژه حاضر برای سمینار کلاسی درس برنامه ریزی منطقه ای در شهرسازی آماده شده است.

در پروژه حاضر به موارد زیر پرداخته می شود:

- شروع برنامه ریزی در ایران

- پیدایش برنامه ریزی در ایران

- سال 1316 تا 1317

- برنامه هفت سال اول عمرانی 1327 تا 1334

- برنامه هفت سال اول عمرانی 1320- 1334

- برنامه اول عمرانی 1320- 1334

هدف های قانون برنامه اول توسعه

- هدف های قانون برنامه توسعه اول

- برنامه هفت ساله دوم عمرانی 1334 تا 1341

- هدف های برنامه دوم عمرانی 1334 تا 1341

- هدف های محقق شده برنامه دوم

- برنامه 5 سال سوم عمرانی 1341 تا 1346

- سال چهارم عمرانی برنامه 5 سال 1347 تا 1351

- هدف های برنامه چهارم

- برنامه 5 سال ششم عمرانی از 1357 تا 1361

- هدف های برنامه ششم

- الگو برنامه های اول تا ششم قبل از انقلاب

- مروری بر برنامه های عمرانی پیش از انقلاب

- منابع

- پایان

دسته بندی: پروژه

تعداد اسلاید: 26

قیمت: 5300

مناسب و کاربردی برای دانشجویان رشته های معماری و عمران


خرید آنلاین